Cosi do śmiychu, sranda, błozna...

Jedyn Gorol szoł s babóm i ze synkiym przez rzyke. Synkowi było możne ze siedym roków. Na postrzodku rzyki baba sie go pyto:
- A kaj je Jóntek?
- Nie starej sie o niego – prawi chłop – kludzym go za rynke

***

Baca z gaździnóm jadóm do pola:
- Posłuchej chłopie - prawi gaździno – cosi sie mi zdo, że naszo Mania jest w ciónży.... yny jako to je możne? Galana ni mo, na muzyki nie chodzi, w nocy spi z nami...
- A, bo z wami tak je dycki – szkubnył sie baca - w nocy się poodkrywocie, rzić wypniecie, a po ćmoku poznej człowiecze kiero rzić je czyjo…

***

W gorolskim kojściółku wypyrczóne gaździnki klynczóm przed ołtorzym i rzykajóm.
Naros jedna se drzisła. Srobiła sie czyrwióno po gymbie, zatkała se noc i prawi:
- Kiero to, kiero?
A Staro Maciejowa ji prawi:
- A tóż co, Jaśkowa? Mosz dwie rzici, że nie wiysz kiero?

***

Starzik poszeł piyrszy roz w życiu do tyjatru, tóż sie go potym pytajóm:
- Starziczku, na jako sie Wóm też to podobało?
- Na wiycie co, Piekne to było, ale nejbarzy sie mi podobało, jak na kóniec dowali mantle, bo wziónech trzi…

                                                   

Starka, kiero mo osimdziesiónt roków prawi wnuczce:

- Wiysz poszłach na galan s chłopym kiery mo dziewiyndziesiónt roków

- I jako było, wyrzóndzej...

- Wiysz musiałach go trzi razy wyfackać po gymbie

- Czymu? Chcioł co po tobie?

- Ni, myślałach że je mortwy...

 

Jozef prawi swoji babie:

- Posłuchej zaroz wyciepiym to zdziorbo, fórt yny pokazujóm same programy o warzyniu!

- Jozef, to ni ma telewizor, to je mikrowela...

 

Chłop robi wajecznice w kuchyni, naroz wleciała baba a ryczy:

Dowej pozór!!! Wiyncyj masła!!! Pierónie, smażisz za kupa wajec na roz!!! Prawiym, że za kupa!!!Rosfyrtej!!! Rozfyrtej wartko!!! Dej eszcze kapkym masła!!! Kany mosz to masło?!!! Wajca Ci sie przilepióm!!!Dowej pozór!!! Prawiym Ci, cobyś dowoł pozór!!! Nigdy mie nie posłechniesz, jak robisz wajecznice!!! Nigdy!!!Poobracej ty wajca!!! Wartko!!! Jeżeś przigłupi?!!! Wali Ci na dekiel?!!! Sól!!! Wsuj tóm sól!!! 

Chłop sie podziwo na babe a prawi:

- Przestón, myślisz że nie poradzym srobić wajecznicy?

- Jo Ci yny chciała pokozać, jako sie czujym kiej jadym autym, a Ty siedzisz kole mie...

 

Karol prawi do Jónka:

- Wiysz, jo se myślym, że kawa w człowieku rodzi przeogrómnóm agresje. 

- Czymu?

- Wczora żech prziszoł do chałupy s haryndy, we kierej żech wypił dwanoście piw. Moja baba przes tyn czas wypiła yny dwie kawy, a była tak nasrano, że mie chciała pobić...

 

Synek idzie sie do farorza wyspowiadać a prawi:- Proszym ksiyndza, myślym, żech je opyntany. Cały dziyń słyszym jakisi głos, kieri mi prawi, co móm robić...- Synku, to ni ma żodne opyntani, jeżeś żonaty...

 

Dziołucha sie pyto Mamy:

- Mamo, a tyn szumny mantel to ci Ojciec kupił?

- Ty głupio, jak jo bych na Twojigo Ojca spolygała, to bych ani Ciebie ni miała...

 

Baca siedzóm na Gróniu przed Sałaszym, prziszoł ku nimu letnikorz a prawi:

- Baco, grocie na hóślach?

-Ni-

A Wasza baba gro?

- Ni

- A ujec abo ciotka grajóm?

- Ni

- A na ozajst nie znocie kogosikej, gdo gro na hóślach?

- Ni-

Letnikorz zeszoł s wysokigo grónio na dolinym, a baca woło s wyrchu:

- Panoczku! Panoczek tukej przidóm a chute!

Letnikorz sie wydropoł na wysoki gróń, cały je spocóny, a nie poradzi dychać, co go tak ta cesta wymynczyła. Jak se uż siod na kamiyń kole bacy to prawi:- Co baco żeście po mnie chcieli?

- Panoczku, chciołech wóm rzyc, że móm eszcze szwagra, ale łón też nie gro na hóślach...

 

Synek s Warszawy sie ożynił s dziołuchóm s dziedziny, a było go za nióm kapke gańba, bo wyrzóndzała po naszymu, tóż coby jóm kapke nauczyć miejskigo życio jóm posłoł do ciotki do Ameryki. Za miesiónc dziołucha przileciała na spadek, wylazujeze samolotu a woło do synka:

- Heloł bejbi! Heloł bejbi!

Synek se myśli, no terazy to uż bydzie tako baba s wielkigo miasta. Yny że dziołucha woło dali:

- Heloł bejbi! Uż żech sie wróciła spadki, a było mi za Tobóm przeogrómnie teschno!

 
Jozef wczora pojechoł na kole do magacynu po flaszke gorzoły. Wraził jóm do taszki a se prawi:
- Jak pojadym a trefiym na dziure w ceście, to mogym tóm gorzołe rostrzaskać. Lepszy bydzie
jak jóm chned wypijym, bo by ji było szkoda.
Tóż Jozef jóm wypił i wiycie co? Dobrze zrobił, bo nim przijechoł do chałupy, to sie siedym razy obalił.
 
Teściowo przijechała do ziyncia a prawi:
- Syneczku przijechała żech do Ciebie a bydym tukej tak długo, jak bydziesz chcioł...
- Tóż Mamo, to sie ani kawy nie napijecie?
 
Spotyko Anglik Ślónzoka, a sie go pyto:
- Polish?
- Ni ciepnyłech...
 
Zofija rozwiónzuje krziżówke, naroz sie pyto chłopa:
- Władys, ty mi musisz pómóc, bo nie poradzym nónść jednego hasła.
- Jakigo?
- Szpara u baby na piynć liter.
- A poziómo abo piónowo?
- Poziómo?
- To bydzie gymba...
 
Cieszyniok na Mazurach wlazuje do magacynu a sie pyto?
- Mocie mółke?
- Mielim
- Tóż dobre, jak namielecie to mi dejcie dwa kila.
- Mielim wczoraj.
 
Chłop prziszoł do dochtora a prawi:
- Panie dochtorze, boli mie woreczek.
- Mosznowy?
- Jak bych mioł nowy, to bych tukej nie prziszoł.
 
Synek sie pyto fotra:
- Tato, czymu tyn cug zakryncowuje?
- Nie prawi sie zakryncowuje, yny skręca.
- A czymu skręca?
- Bo sie mu szyny wygły.
 
Synek sie pyto fotra:
- Tato, a kany je ta Afryka?
- Wiysz co to musi być oto niedaleko, bo mómy w robocie murzina, kiery dojyżdżo na kole.
 
Francek skóńczył szychte na szachcie, a niechoł łopatym na podszybiu, na kierej napisoł:
- "Karol, weż mi tóm łopate na wyrch, bo żech jóm tukej zapómnioł"
Na drugi dziyń Francek zjechoł na dół, widzi łopatym a kole ni na tabuli napisane:
- "Wybocz Francku, ale jo tej łopaty nie widzioł".
 
Rolniczok w Bażanowicach srobił wymianym uczniów s anglikami, jedyn trefił do Hyńka. Hyniek prawi Dżónowi:
- Terazy wyciepej gnój.
- What?
- No łod krowy a łod kónia.
 
Chłop s Brynnej przijechoł do Skoczowa na torg. Sprzedoł babućki, a baba go pytała, coby ji kupił majtki, tóż poszeł do
magacynu s babskimi oblyczkami a prawi:
- Potrzebujym majtki dlo moji baby.
- A jaki mo rozmiar?
Chłop sie poszkroboł po głowie a prawi?
- Paniczka była kiejsi na dziedzinie?
- Tóż toć, jeżech s Ochob.
- Nó, tóż jak żech kiejsi szoł s pola, to baba majtki suszyła na płocie.
- Tóż dobre, a jaki miały rozmiar?
- Tak na trzi sztachety...
 
Letnikorze idóm ku bacy na sałasz, a pytajóm go:
- Pokożcie nóm pyty Babióm Góre.
- Toż toć, że pokożym. Widzicie tóm piyrszóm góre?
- Widzymy.
- To ni ma Babio Góra. A widzicie tóm drugóm góre?
- Widzymy.
- To też nie ma Babio. A widzicie tóm trzecióm?
- Nie widzymy.
- To je Babio Góra.
 
Farorz sie pyto dziecek na religiji:
- Do kiedy żyli na Ziymi Adam i Ewa?
Mały Szymón sie głosi a prawi:
- Do piyrszego paździyrnika.
- A czymu tak myślisz Szymónku?
- Bo piyrszego paździyrnika uż ni ma jabłek.
 
Ciotka Malka przidóm do Jónka a sie pytajóm:
- Kaj mosz babe?
- Dwie godziny tymu poszła na piynć minut do Hanki s Gróntu.
 
Synek sie pyto dziołuchy:
- Idymy zaś tym skrótym przes las?
- Wiysz co ni, bo dzisio sie śpiychóm do chałupy.
 
Baba u dochtora prawi:
- Panie dochtorze mój chłop fórt wyrzóndzo jak spi, co móm s nim srobić?
- Dejcie mu przes dziyń dónść do słowa.